PG INVEST tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

BTC Đại hộiPG INVEST
09:11' SA - Thứ hai, 23/09/2019

Sáng 20/9/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG INVEST) đã họp phiên bất thường năm 2019 tại Khách Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Đại hội đã bầu đoàn Chủ tọa điều hành gồm 2 thành viên: Chủ tịch HĐQT Đinh Thái Hương - Chủ tọa, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Trương Đức Chính.

60 cổ đông/ đại diện cổ đông được triệu tập dự Đại hội để thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến giải thể Công ty:

- Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ 01/01/2018 đến thời điểm 31/12/2018”;
- Vấn đề 2: Thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ 01/01/2019 đến thời điểm 31/08/2019”;
- Vấn đề 3: Thông qua “Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, KSV, Thư ký Công ty năm 2018 và dự trù thù lao HĐQT, KSV Công ty năm 2019”;
- Vấn đề 4: Thông qua “Phương án giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex”:

+ Nội dung 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp;
+ Nội dung 2: Chia tài sản còn lại sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp.

Các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tán thành các nội dung tại Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các vấn đề, 60 cổ đông/ đại diện cổ đông với 2.862.387 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã bỏ phiếu tán thành các vấn đề nêu trên.

Đại hội đã quyết nghị giao cho Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) tiến hành các thủ tục cần thiết để giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn